Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Lubinie

411px-POL_powiat_lubiński_COA.svg

RODO

Inspektor Ochrony Danych (IOD)

Mariusz Kania
e-mail: iod@ppplubin.pl
tel.: +48 781 700 190

KLAUZULA INFORMACYJNA
DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Lubinie informuje, że Państwa dane są przetwarzane na następujących zasadach:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Lubinie,
  Aleja Komisji Edukacji Narodowej 6A, 59-300 Lubin. Kontakt telefoniczny: +48 781 700 190, kontakt
  e-mail: poradnia@ppplubin.pl
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych z którym można skontaktować się pisząc
  na adres e-mail: iod@ppplubin.pl lub listownie na adres Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Lubinie,
  Aleja Komisji Edukacji Narodowej 6A, 59-300 Lubin z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.
 3. Państwa dane są przetwarzane w związku z realizacją zadań placówki wspomagającej, funkcjonującej w systemie oświaty, w szczególności:
  1. w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, co oznacza proces profesjonalnego i zinstytucjonalizowanego wsparcia uczniów, rodziców i nauczycieli w diagnozowaniu i rozwiązywaniu problemów wychowawczych i edukacyjnych poszczególnych uczniów, a także pomocy uczniom w wyborze kierunku kształcenia i zawodu;
  2. w związku ze współpracą ze szkołami i placówkami oświatowymi w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
  3. obsługi reklamacji w zakresie świadczonych usług oraz odpowiadania na złożone skargi, jeżeli takie zostaną złożone;
  4. archiwizowania Państwa danych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
  5. stosowania, za Państwa zgodą, bezpośredniego marketingu usług własnych Administratora.
 4. Podstawą prawną przetwarzania są:
  1. 30a ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe – podmiot realizujący zadania i obowiązki określone w ustawie – Prawo oświatowe, przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym dla realizacji zadań i obowiązków wynikających z przedmiotowej ustawy;
  2. 9 ust. 2 lit c) RODO w zw. z art. 30a ust. 3 ustawy – Prawo oświatowe – przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, a osoba, której dane dotyczą, jest fizycznie lub prawnie niezdolna do wyrażenia zgody (np. podopieczni Placówki);
  3. 6 ust. 1 lit a) oraz 9 ust. 2 lit. a) RODO – zgoda na przetwarzanie danych osobowych w innych celach niż w tych wymienionych w pkt 3 np. w celach marketingowych następuje na podstawie świadomej, dobrowolnej
   i jednoznacznej Państwa zgody.
 5. Podanie przez Państwa danych osobowych w celach związanych z działalnością Poradni jest wymogiem ustawowym i dotyczy każdej osoby, która złoży stosowny wniosek. Są Państwo zobowiązani do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych może być odmowa udzielenia świadczenia. Mogą Państwo również podać nam dodatkowe dane np. numer telefonu czy adres e-mail, celem usprawnienia kontaktu. Podanie tych danych jest w pełni dobrowolne i nie wpływa na zakres udzielanych świadczeń, ani też nie jest niezbędne celem udzielania tych świadczeń przez Poradnię. Podstawą prawną przetwarzania danych podanych dobrowolnie jest Państwa zgoda – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, a także do wycofania wyrażonej zgody w dowolnym czasie i dowolnej formie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 6. Odbiorcą Państwa danych osobowych (w tym danych osobowych dziecka) może być podmiot uprawniony do ich otrzymania na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, zgodnie z art. 30a ustawy – Prawo oświatowe.
 7. Podane dane osobowe pacjenta nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 8. Posiadają Państwo prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do usunięcia danych osobowych (w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa), prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do sprzeciwu. Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. Ponadto, to z którego uprawnienia można skorzystać, uzależnione jest od podstawy prawnej wykorzystywania danych oraz celu ich przetwarzania.
 9. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa UODO (na adres
  Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
Skip to content