Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Lubinie

411px-POL_powiat_lubiński_COA.svg
Deklaracja dostępności strony internetowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubinie

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lubinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony
internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron
internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności
ma zastosowanie do strony internetowej http://www.ppplubin.pl/.
Data publikacji strony internetowej: 2020-12-01.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-12.01.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych
i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych
poniżej.

Treści niedostępne:

 • filmy, które zostały zamieszczone na stronie www nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • znaleźć można linki prowadzące do dokumentów do pobrania, które nie zawierają informacji
  o ich formacie oraz rozmiarze,
 • są elementy nietekstowe, które nie mają przypisanego poprawnie sformułowanego atrybutu
  alt,
 • zdarzają się przypadki akronimów i skrótów, które nie muszą być zrozumiałe dla wszystkich,
 • niektóre zamieszczone informacje w postaci załączników są w postaci skanów z uwagi na
  charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji.
Wyłączenia

Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-12-01.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje na temat procedury odwoławczej
Każdy ma prawo:
 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
Żądanie musi zawierać:
 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.
Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie ww. terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu
nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubinie
 • Adres: Al. Komisji Edukacji Narodowej 6A, 59-300 Lubin
 • E-mail: poradnia@ppplubin.pl
 • Telefon: +48 781 700 190

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada:  Agnieszka Zając
 • E-mail: a.zajac@ppplubin.pl
 • Telefon: +48 781 700 190
Dostępność architektoniczna
 • główne wejście znajduje się od strony hali sportowej, prowadzą do niego schody,
 • przy wejściu znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych ruchowo,
 • bezpośrednio przy budynku znajduje się parking dla samochodów,
 • wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy poradni,
 • dodatkowo są wejścia od strony Niepublicznej Bursy Szkolnej oraz Młodzieżowego Domu
  Kultury w Lubinie – dostępne dla określonych grup pracowników w określonych godzinach,
 • przy wejściu głównym znajduje się hol oraz sekretariat,
 • poradnia zajmuje pomieszczenia na parterze budynku,
 • w poradni nie ma komunikatów dźwiękowych i świetlnych dla osób niewidomych
  i słabowidzących,
 • osoby niesłyszące i głuchonieme nie mają możliwości skorzystania z usług tłumacza języka
  migowego przy załatwianiu spraw,
 • do poradni może wejść osoba z psem asystującym.

Osoby niepełnosprawne, docierające do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubinie otrzymają
niezbędną pomoc od pracowników Poradni.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia:

 • podwyższony kontrast,
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
 • skala szarości,
 • podświetlane linki,
 • czytelna czcionka,
 • mapa strony.
Inne informacje i oświadczenia

Deklarujemy chęć osiągnięcia wyższego poziomu dostosowania.

Skip to content