Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Lubinie

411px-POL_powiat_lubiński_COA.svg

OPIEKA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NAD DZIECKIEM I MŁODZIEŻĄ W WIEKU SZKOLNYM

Głównym zadaniem działu jest wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. 

Zadanie to realizowane jest poprzez następujące działania:

  • diagnozę uczniów z trudnościami w nauce i uczniów zdolnych oraz ze względu na trudności adaptacyjne związane z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym z wcześniejszym kształceniem za granicą,
  • rozpoznawanie potrzeb i problemów w szkołach na podstawie konsultacji z nauczycielami, pedagogami, psychologami szkolnymi, rodzicami i zgłaszającą się młodzieżą,
  • doradztwo pedagogiczne, psychologiczne i logopedyczne dla nauczycieli, rodziców i uczniów,
  • wydawanie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, nauczania indywidualnego, zajęć rewalidacyjno- wychowawczych,
  • prowadzenie różnych form terapii,
  • konsultacje dla uczniów z uszkodzeniami słuchu i wzroku, dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i ich opiekunów,
  • prelekcje i spotkania warsztatowe z uczniami, rodzicami
  • udział w zespołach tworzonych do pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole podstawowej i ponadpodstawowej,
  • wspomaganie szkół w ramach Samokształceniowej Grupy Pedagogów i Psychologów Szkolnych


Koordynator działu:

Karolina Żukowska – psycholog

Pracownicy działu:

Klaudia Burchard – pedagog

Joanna Dziwak – pedagog

Anna Madej – pedagog

Natalia Kosydor – psycholog

Sylwia Gajewska – pedagog

Elżbieta Galas – pedagog, wicedyrektor

Maria Skowrońska – psycholog

Aleksandra Rodziewicz – psycholog

Barbara Rybicka – pedagog

 

Skip to content