Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Lubinie

411px-POL_powiat_lubiński_COA.svg

Spotkanie organizacyjne z rodzicami – 29 sierpnia 2022 r, o godz. 16.00

Miejsce: sala konferencyjna Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubinie

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lubinie na mocy Porozumienia pomiędzy Ministrem Edukacji i Nauki  a Powiatem Lubińskim w latach
2022-2026 będzie pełnić rolę Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego (WOKRO) na terenie powiatu lubińskiego.

WOKRO realizuje rządowy Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

Do zadań WOKRO należy udzielanie kompleksowego wsparcia rodzinom z dziećmi, od chwili wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością do podjęcia nauki w szkole, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3. roku życia, obejmującego w szczególności udzielanie informacji rodzinom, zapewnienie usług specjalistów w zależności od potrzeb dziecka i jego rodziny oraz koordynowanie działań służących wykorzystaniu dostępnych usług, w tym zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Zadanie finansowane jest z budżetu państwa. Korzystanie z pomocy udzielanej przez WOKRO  jest dobrowolne i nieodpłatne.

Zajęcia prowadzić będzie zespół specjalistów przygotowanych do pracy z małymi dziećmi, w skład którego może wchodzić:

  • pedagog posiadający kwalifikacje adekwatne do niepełnosprawności dziecka (oligofrenopedagog, surdopedagog, tyflopedagog, terapeuta integracji sensorycznej),
  • psycholog,
  • logopeda (neurologopeda, logopeda kliniczny),
  • fizjoterapeuta,
  • inni specjaliści, w zależności od potrzeb dziecka i jego rodziny.

Warunkiem koniecznym do skorzystania z proponowanych zajęć w ramach Programu „Za życiem” są:

  • wiek dziecka: od urodzenia do podjęcia nauki w szkole,
  • miejsce zamieszkania dziecka na terenie powiatu lubińskiego,
  • złożenie wniosku o przystąpieniu do Programu wraz z dokumentacją potwierdzającą niepełnosprawność lub zagrożenie niepełnosprawnością
    dziecka, w szczególności opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczeniu o niepełnosprawności, dokumentację medyczną określającą schorzenia wg ICD-10 (ICD-11).

WOKRO podejmuje także współpracę z podmiotem wykonującym działalność leczniczą, ośrodkiem pomocy społecznej oraz jednostkami organizacyjnymi systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej w celu zapewnienia interdyscyplinarnej i kompleksowej pomocy dziecku z niepełnosprawnością lub zagrożonemu niepełnosprawnością oraz jego rodzinie.

Koordynatorem programu „Za życiem” jest Dorota Klimas – logopeda kliniczny, neurologopeda

Dokumenty do pobrania:

Wniosek o przystąpieniu do Programu Za Życiem

Regulamin realizacji Programu Za życiem

Skip to content