Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Lubinie

411px-POL_powiat_lubiński_COA.svg

ZEBRANIE RODZICÓW

Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszam na spotkanie rodziców dzieci zakwalifikowanych do zajęć Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka na rok szkolny 2023/2024, które odbędzie się w dniu 18 września 2023 r. o godzinie 17.00

ZAPRASZAM DO SIEDZIBY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W LUBINIE, AL. KEN 6A

Dyrektor
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

NABÓR NA ZAJĘCIA WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA

W PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W LUBINIE

NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Szanowni Państwo,

informujemy, że w dniach od 03 kwietnia 2023 r. do  31 maja 2023 r. można składać wnioski o objęcie dziecka wczesnym wspomaganiem rozwoju w roku szkolnym 2023/2024.

Wnioski można pobrać ze strony internetowej www.ppplubin.pl (odnośnik na dole strony) lub z sekretariatu Poradni.

Poniżej znajdują się także szczegółowe informacje dotyczące organizacji zajęć WWRD. 

Wypełniony wniosek wraz z:

  • oryginałem opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,

  • oryginałem opinii w sprawie odroczenia rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego (dotyczy dzieci rocznika 2016 i 2015)

można przesłać pocztą tradycyjną na adres Poradni lub złożyć w sekretariacie w godzinach pracy Poradni.

 

Zapraszamy 

 

Ilość miejsc ograniczona

 

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA to zintegrowane działania profilaktyczne, diagnostyczne, pedagogiczne, psychologiczne, rehabilitacyjne i medyczne mające na celu stymulowanie funkcji odpowiedzialnych za rozwój psychomotoryczny i komunikację małego dziecka. Działanie te obejmują także pomoc i wsparcie udzielane rodzicom i rodzinie w celu nabycia umiejętności postępowania z dzieckiem.

Celem WWRD jest pobudzanie  i  stymulowanie  ruchowego,  poznawczego, emocjonalnego  i  społecznego  rozwoju  dziecka  od  chwili  wykrycia  u  niego  niepełnosprawności do  czasu  podjęcia nauki  w  szkole. Celem oddziaływań jest jak najwcześniejsze wykrycie i zlikwidowanie bądź korygowanie zaobserwowanych u dziecka nieprawidłowości w rozwoju oraz odpowiednie dobranie ćwiczeń do jego indywidualnych potrzeb; zapobieganie nieprawidłowościom rozwojowym, które można określić w trakcie diagnozy funkcjonowania dziecka i warunków, w jakich się ono rozwija; ustalenie wieloprofilowego programu usprawniania dziecka z wielorakimi zaburzeniami; wczesna – kompleksowa profilaktyka niepełnosprawności, przygotowanie i pomoc rodzinom w rehabilitowaniu dziecka oraz świadomym, prawidłowym pielęgnowaniu dziecka (profilaktyka); kształtowanie pozytywnych relacji rodzic-profesjonalista.
WWRD   organizowane   jest    dla   dziecka  z   niepełnosprawnością  posiadającego  opinię o potrzebie wczesnego wspomagania,  wydaną  przez  publiczną  lub  niepubliczną   poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Dyrektor placówki powołuje odpowiednio  zespół  wczesnego  wspomagania  rozwoju  dziecka prowadzący  pracę bezpośrednio z  dzieckiem i jego  rodziną. W skład zespołu wchodzą osoby posiadające przygotowanie do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym:

pedagog posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności dziecka, w szczególności: oligofrenopedagog, tyflopedagog lub surdopedagog; psycholog; logopeda; inni specjaliści – w zależności od potrzeb dziecka i jego rodziny.

Zadania zespołu WWRD polegają na:

  • ustaleniu na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, kierunków i harmonogramu działań w zakresie wczesnego wspomagania i wsparcia rodziny dziecka;

  • nawiązaniu współpracy z zakładem opieki zdrowotnej lub ośrodkiem pomocy społecznej w celu zapewnienia dziecku rehabilitacji, terapii lub innych form pomocy, stosownie do jego potrzeb;

  • opracowaniu i realizowaniu z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu wczesnego wspomagania, z uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę dziecka w zakresie realizacji programu, koordynowania działań specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem oraz oceniania postępów dziecka;

  • analizowaniu skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie, wprowadzanie zmian w indywidualnym programie wczesnego wspomagania, stosownie do potrzeb dziecka i jego rodziny oraz planowaniu dalszych działań w zakresie wczesnego wspomagania.

  • prowadzeniu  szczegółowej dokumentacji  działań WWRD.


WWRD jest organizowane
na terenie Poradni, a także w domu rodzinnym dziecka (w szczególności z   dzieckiem, które nie ukończyło 3 r. ż.). Miejsce prowadzenia WWRD wskazuje dyrektor w porozumieniu z rodzicami/opiekunami  prawnymi dziecka.

Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania organizuje się w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu, w zależności od możliwości psychofizycznych i potrzeb dziecka. Zajęcia prowadzone są indywidualnie z dzieckiem i jego rodziną. W przypadku dzieci, które ukończyły 3. rok życia, zajęcia w ramach wczesnego wspomagania mogą być prowadzone w grupach liczących 2 lub 3 dzieci, z udziałem ich rodzin.

Dzieci przyjmowane są na zajęcia WWRD na podstawie opinii o potrzebie WWR wydanej przez Zespół Orzekający  w PPP (jeżeli dziecko chodzi już do przedszkola lub żłobka, opinię wydaje PPP w rejonie placówki, do której uczęszcza dziecko, albo w przypadku, gdy dziecko nie uczęszcza do żadnej placówki – poradnia w rejonie zamieszkanie dziecka z rodzicami).

Rodzice składają wniosek do Poradni o potrzebie WWR, który rozpatruje Zespół Orzekający powołany w Poradni. Zespół Orzekający wydaje opinię, na podstawie której dziecko może być objęte WWR.

UWAGA! Wcześniejsze uzyskanie przez dziecko orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego nie wyklucza możliwości korzystania z zajęć organizowanych w ramach WWR.

Współpraca Zespołu WWRD z rodziną polega na udzielaniu pomocy w zakresie kształtowania postaw i zachowań pożądanych w kontaktach z dzieckiem: wzmacnianie więzi emocjonalnej pomiędzy rodzicami i dzieckiem, rozpoznawanie zachowań dziecka i utrwalaniu właściwych reakcji na te zachowania, udzielaniu  instruktażu i porad oraz prowadzeniu konsultacji w zakresie pracy z dzieckiem, pomocy w przystosowaniu warunków w środowisku domowym do potrzeb dziecka oraz pozyskaniu i wykorzystaniu w pracy z dzieckiem odpowiednich środków dydaktycznych i niezbędnego sprzętu.

Koordynator Zespołu WWRD:

Małgorzata Dwornik – logopeda

Specjaliści:

Klaudia Burchard – logopeda
Katarzyna Chabior – terapeuta SI
Joanna Dziwak – pedagog
Elżbieta Galas – surdologopeda
Agnieszka Świrska – logopeda
Magdalena Hasior-Garbacz – terapeuta SI
Lidia Jamróz-Mańczak – terapeuta SI, fizjoterapeuta
M
onika Kacprzyk – pedagog
Diana Ostaszewska-Żarczyńska – psycholog
Aleksandra Rodziewicz – surdopedagog
Joanna Wiorek – logopeda
Karolina Żukowska – tyflopedagog

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082)

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U.  z 2017 r.poz. 1635)

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1743)

Skip to content