Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Lubinie

411px-POL_powiat_lubiński_COA.svg
ORZECZNICTWO

W Poradni przez cały rok szkolny działają Zespoły Orzekające, które wydają orzeczenia i opinie:

orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego (wydawane na okres wychowania przedszkolnego, roku szkolnego albo etapu edukacyjnego) dla dzieci i młodzieży:

  • z niepełnosprawnością intelektualną (w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym),
  • niesłyszących i słabosłyszących,
  • niewidzących i słabowidzących,
  • z autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera,
  • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
  • z niepełnosprawnością sprzężoną,
  • zagrożonej niedostosowaniem społecznym i niedostosowanej społecznie;

orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim;

orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania dla dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły (wydawane na  okres nie krótszy niż 30 dni i nie dłuższy niż jeden rok szkolny);

orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola (wydawane na  okres nie krótszy niż 30 dni i nie dłuższy niż jeden rok szkolny);

opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydawane dla dzieci od momentu wykrycia niepełnosprawności do  czasu rozpoczęcia edukacji szkolnej.

Podstawa prawna:

(wszystkie dokumenty w formacie PDF)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawane przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno- pedagogicznych

Regulamin Zespołów Orzekających

Skip to content