ORZECZNICTWO

W Poradni przez cały rok szkolny działają Zespoły Orzekające, powoływane do wydawania orzeczeń:

 • orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego (wydawane na okres wychowania przedszkolnego, roku szkolnego albo etapu edukacyjnego) dla dzieci i młodzieży:
 • z niepełnosprawnością intelektualną (w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym),
 • niesłyszących i słabosłyszących,
 • niewidzących i słabowidzących,
 • z autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera,
 • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
 • z niepełnosprawnością sprzężoną,
 • zagrożonej niedostosowaniem społecznym i niedostosowanej społecznie;
 • orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim;
 • orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania dla dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły (wydawane na  okres nie krótszy niż 30 dni i nie dłuższy niż jeden rok szkolny);
 • orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola (wydawane na  okres nie krótszy niż 30 dni i nie dłuższy niż jeden rok szkolny);
 • opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydawane dla dzieci od momentu wykrycia niepełnosprawności do  czasu rozpoczęcia edukacji szkolnej.

 

Podstawa prawna:

(wszystkie dokumenty w formacie PDF)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawane przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno- pedagogicznych

Regulamin Zespołów Orzekających