Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Lubinie

411px-POL_powiat_lubiński_COA.svg
OPINIOWANIE
Poradnia wydaje opinie w sprawach:
 • o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej przez dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat 
 • odroczenia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym
 • o możliwości spełniania przez dziecko obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego
 • odroczenia spełniania obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym przez dziecko z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego – 
 • dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb ucznia 
 • pierwszeństwa w przyjęciu ucznia dla kandydata do szkoły ponadpodstawowej lub branżowej szkoły II stopnia z problemami zdrowotnymi
 • przystąpienia ucznia lub absolwenta odpowiednio do sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej lub egzaminu maturalnego w warunkach i formie dostosowanej do indywidualnych potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych 
 • o specyficznych trudnościach w uczeniu się 
 • zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego
 • o potrzebie objęcia ucznia zindywidualizowaną ścieżką kształcenia 
 • o potrzebie objęcia ucznia pomocą w formie klasy terapeutycznej 
 • indywidualnego toku nauki lub programu nauki 
 • przyjęcia ucznia do oddziału przysposabiającego do pracy 
 • objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu, szkole lub placówce 
 • zawarcia umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego z osobą, która nie ukończyła ośmioletniej szkoły podstawowej, lub z osobą nie mającą 15 lat, która nie ukończyła ośmioletniej szkoły podstawowej, w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy lub nauki zawodu 
 • umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego odbywanego w formie przyuczenia do wykonywania określonej pracy z osobą, która ukończyła 15 lat i nie ukończyła ośmioletniej szkoły podstawowej 
 • dotycząca braku przeciwwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych 
 • inne opinie 
Poradnia wydaje opinie w powyższych sprawach po przeprowadzeniu pełnej diagnozy psychologicznej i pedagogicznej. W celu uzyskania informacji o funkcjonowaniu dziecka/ucznia Poradnia może zwrócić się do dyrektora  placówki, do której dziecko/uczeń uczęszcza, o wydanie opinii przez nauczycieli,  informując o tym wnioskodawcę.
Skip to content