OPINIOWANIE


Poradnia wydaje opinie w sprawach:

 • o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej przez dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat – art. 36 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. –  ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378),
 • odroczenia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym – art. 36 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. –  ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378),
 • o możliwości spełniania przez dziecko obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym w szkole podstawowej lub inną formą wychowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą – art. 37 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. –  ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378),
 • odroczenia spełniania obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym przez dziecko z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego – art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. –  ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378),
 • dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb ucznia – § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 373),
 • pierwszeństwa w przyjęciu ucznia dla kandydata do szkoły ponadpodstawowej lub branżowej szkoły II stopnia z problemami zdrowotnymi – art. 134 ust. 3, art. 135 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. –  ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378),
 • przystąpienia ucznia lub absolwenta odpowiednio do sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej lub egzaminu maturalnego w warunkach i formie dostosowanej do indywidualnych potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych – art. 44zzr ust. 5 – 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327), § 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz. U. poz. 2223, z 2017 r. poz. 2112 oraz z 2019 r. poz. 626), § 9 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1361),
 • o specyficznych trudnościach w uczeniu się – § 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 373),
 • zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego – § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 373),
 • o potrzebie objęcia ucznia zindywidualizowaną ścieżką kształcenia – § 12 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1280),
 • o potrzebie objęcia ucznia pomocą w formie klasy terapeutycznej – § 13 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1280),
 • indywidualnego toku nauki lub programu nauki – § 6 i § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki (Dz. U. z 2017 r., poz. 1569),
 • przyjęcia ucznia do oddziału przysposabiającego do pracy – § 16 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2019 r., poz. 502),
 • objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu, szkole lub placówce (§ 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1280),
 • zawarcia umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego z osobą, która nie ukończyła ośmioletniej szkoły podstawowej, lub z osobą nie mającą 15 lat, która nie ukończyła ośmioletniej szkoły podstawowej, w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy lub nauki zawodu – art. 191 § 24 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy1) (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320),
 • umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego odbywanego w formie przyuczenia do wykonywania określonej pracy z osobą, która ukończyła 15 lat i nie ukończyła ośmioletniej szkoły podstawowej – art. 191 § 26 pkt 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy1) (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320),
 • dotycząca braku przeciwwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych – art. 3045 § 4 pkt 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy1) (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320),
 • inne opinie w sprawach związanych z kształceniem i wychowaniem dzieci i młodzieży.


Poradnia wydaje opinie w powyższych sprawach po przeprowadzeniu pełnej diagnozy psychologicznej i pedagogicznej.

W celu uzyskania informacji o funkcjonowaniu dziecka/ucznia Poradnia może zwrócić się do dyrektora  placówki, do której dziecko/uczeń uczęszcza, o wydanie opinii przez nauczycieli,  informując o tym wnioskodawcę.