Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Lubinie

411px-POL_powiat_lubiński_COA.svg
Godziny pracy sekretariatu:


Poniedziałek
07:30-15:30
Wtorek 07:30-17:00
Środa 07:30-15:30
Czwartek 07:30-15:30
Piątek 07:30-15:30

Poradnia działa w ciągu całego roku, również w okresie ferii i wakacji.

Termin wizyty należy uzgodnić telefonicznie, bądź osobiście w Poradni.

Harmonogram pracy specjalistów Poradni 

http://ppplubin.pl/wp-content/uploads/2022/11/TYGODNIOWY-HARMONOGRAM-2022-2023-od-01.09.2022.docx

Materialy :
Pytania i odpowiedzi:

Ogólne

Czy zajęcia w poradni są płatne?

Wszelaka pomoc udzielana w Poradni jest bezpłatna.

Czy dane mojego dziecka są chronione?

Tak, Poradnia jest zobowiązana do szczególnej ochrony danych osobowych.

W jaki sposób skorzystać z pomocy Poradni?

Należy złożyć w sekretariacie Poradni wniosek o wydanie opinii/orzeczenia/informacji (na formularzu pobranym ze strony Poradni w zakładce lub skontaktować się telefonicznie ze specjalistą Poradni.

Kto może złożyć wniosek w Poradni?

Wniosek o wydanie opinii/orzeczenia/informacji może złożyć wyłącznie rodzic/opiekun prawny lub pełnoletni uczeń. Wszystkie propozycje pomocy dziecku będą z przedyskutowane i wprowadzone w życie jedynie zgodą rodzica/pełnoletniego opiekuna lub pełnoletniego ucznia. 

Pierwsza wizyta

Jakie dokumenty mogą być potrzebne przy pierwszej wizycie w Poradni?

Podczas pierwszej wizyty w Poradni w zależności od problemu może być przydatna np. książeczka zdrowia dziecka, informacja o dziecku w formie pisemnej od nauczyciela (jeśli taką posiadamy), dokumentacja medyczna lub opinie specjalistów.

Jak długo trwa pierwsza wizyta w Poradni?

Na pierwszą wizytę należy przeznaczyć ok. 2 godzin. Kolejne wizyty mogą być krótsze. W pierwszej kolejności jest przeprowadzany jest wywiad rozwojowy z rodzicem/opiekunem prawnym w celu uzyskania informacji na temat dotychczasowego rozwoju dziecka, następnie odbywa się rozmowa z dzieckiem oraz jego badanie diagnostyczne. 

Jak należy przygotować dziecko do wizyty w Poradni?

 • Przede wszystkim nie należy straszyć dziecka wizyta w Poradni, ale wskazać korzyści wypływające z wizyty.
 • Bardzo ważną rzeczą jest to, by dziecko w dniu wizyty było zdrowe, bez gorączki, kataru, kaszlu, itp.  Od ogólnego samopoczucia dziecka zależy wynik testów przeprowadzanych tego dnia. 
 • Dziecko powinno zjeść śniadanie lub inny lekki posiłek. Głód może powodować trudności z koncentracją uwagi i wydolnością intelektualną. Warto dziecku zostawić drugie śniadanie i coś do picia. Jeśli dziecko przyjmuje stale leki powinno je zażyć tak, jak co dzień. 
 • Koniecznym jest również, aby dziecko w dniu badania było wyspane i wypoczęte, gdyż badanie może powodować przemęczenie psychofizyczne. 
 • Jeśli dziecko korzysta z okularów, koniecznie musi je mieć w trakcie badania.
 • Dzieci, które są diagnozowane z powodu trudności w uczeniu się, w tym specyficznych trudności w nauce, na badanie powinny przynieść zeszyty, ćwiczenia, karty pracy. Materiały te powinny obejmować bieżące i ubiegłe lata pracy dziecka. 
 • Jeśli dziecko choruje przewlekle, wskazane jest przedstawienie historii choroby przed

badaniem.


Opinie

Jak długo ważna jest opinia o specyficznych trudnościach w nauce?

Opinia o specyficznych trudnościach w nauce jest ważna przez cały okres edukacji dziecka. 

Kto może odebrać opinię, orzeczenie?

Ww. dokumenty może odebrać rodzic lub prawny opiekun dziecka, a także pełnoletni uczeń.

Czy opinia może być bezpośrednio przekazana do szkoły?

Opinia może być przekazana do szkoły jeżeli rodzić złoży pisemną prośbę na przekazanie dokumentu.

Jak szybko można otrzymać opinię/orzeczenie dla dziecka?

Opinie lub orzeczenie swojego dziecka zainteresowani rodzice otrzymują po zakończeniu całego procesu diagnozy. Może on trwać nawet do kilku miesięcy, zależy to od problemu z jakim zgłaszają się rodzice lub pełnoletni uczeń. W naszej pracy kierujemy się dobrem dziecka i w koniecznych sytuacjach proces diagnozy może przebiegać szybciej.

Co daje opinia?

Diagnoza zawarta w opinii pomaga zrozumieć problemy dziecka i wskazuje metody pracy w domu i w szkole. Nauczyciele dostosowują wymagania do indywidualnych możliwości ucznia.

W jakim wieku dziecko może otrzymać opinię o specyficznych trudnościach w nauce (dysleksji)?

Opinię o dysleksji uczeń najwcześniej może uzyskać w IV klasie szkoły podstawowej.

Orzeczenia

Jak uzyskać orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego?

 1. Skonsultować telefonicznie problem z psychologiem lub pedagogiem zgodnie z przydziałem placówek.
 2. Wyrazić zgodę na badania diagnostyczne (psycholog, pedagog, logopeda).
 3. Złożyć wniosek o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
 4. Osobiście odebrać orzeczenie po wydaniu przez Zespół Orzekający.

Co daje orzeczenie?

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego stwierdza, że dane dziecko ma specjalne potrzeby edukacyjne, a jego problemy szkolne są wynikiem obiektywnych trudności. Jest dokumentem, na podstawie którego placówka oświatowa musi stworzyć dogodne warunki do realizacji obowiązku przedszkolnego czy szkolnego przez dziecko.

Kto wydaje orzeczenie?

Orzeczenie wydaje Zespół Orzekający powołany przez Dyrektora Poradni. W skład Zespołu Orzekającego wchodzi psycholog prowadzący, lekarz, przewodniczący zespołu oraz inni specjaliści.

Terapie

Na czym polega terapia pedagogiczna?
Terapia pedagogiczna do proces długotrwałych oddziaływań o charakterze pedagogicznym, nastawionych na pomoc dziecku, niwelowanie trudności, przyczyn i objawów niepowodzeń szkolnych. Terapia ta dąży do wszechstronnego rozwoju zdolności poznawczych i percepcyjno-motorycznych.

Jak długo trwa terapia pedagogiczna?
Czas terapii jest dostosowany do każdego dziecka. Zależy on od rodzaju i nasilenia deficytów ucznia, a także od indywidualnych możliwości, takich jak: koncentracja uwagi, tempo pracy, systematyczność.

Czy udział w terapii pedagogicznej rozwiąże problem dysortografii?
W przypadku dysortografii terapia polega na utrwalaniu poprawnej pisowni i praktycznego zastosowania zasad ortograficznych, przy jednoczesnym usprawnianiu zaburzonych funkcji. By uzyskać możliwie najlepsze efekty, wymagana jest systematyczna praca ucznia zarówno na zajęciach jak i w domu. Efekty terapii zależą od możliwości percepcyjnych dziecka i pozytywnego nastawienia do zajęć.

Jak mogę pomóc mojemu dziecku przy nauce czytania?
Dziecko mające trudności w czytaniu powinno ćwiczyć według własnych możliwości ok. 10-20 minut dziennie. Zacząć należy od czytania sylab, następnie krótkich wyrazów jedno, dwu sylabowych. Następnym etapem jest czytanie zdań i niedługich tekstów. 

Kiedy rodzice powinni skontaktować się z logopedą?
Rodzice powinni skontaktować się z logopedą wówczas, gdy mowa u dziecka długo się nie pojawia, gdy zauważą coś niepokojącego w sposobie mówienia ich dziecka, itp.

Skip to content