Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Lubinie

411px-POL_powiat_lubiński_COA.svg

HISTORIA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W LUBINIE

 1. Poradnictwo na ziemiach polskich

Początki udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej sięgają przełomu XIX i XX wieku. W 1915 r. w Warszawie powstała poradnia zawodowa dla chłopców i dziewcząt przy Towarzystwie „Patronat nad Polską Młodzieżą Rzemieślniczą i Przemysłową”, co dało początek Instytutowi Psychotechnicznemu, którego celem było badanie przydatności młodzieży do pracy w różnych zawodach. Od 1921 r. przy Państwowym Instytucie Pedagogiki Specjalnej w Warszawie zaczyna działać Laboratorium Psychopedagogiczne, dokonujące selekcji do szkół specjalnych dzieci z upośledzeniem umysłowym. Lata 1928-1939 to okres powstawania różnych poradni zawodowych, psychotechnicznych, psychologiczno-wychowawczych, leczniczo-wychowawcze, psychohigienicznych, itp. Powstanie w 1931 r. Koła Psychologów Szkolnych daje początek działalności coraz liczniejszym instytucjom działającym na rzecz dziecka. Okres II wojny światowej przerywa ten trend.

Za datę powstania systemu poradnictwa zawodowego i wychowawczego w Polsce po II wojnie światowej należy uznać rok 1958, kiedy to powołane zostają poradnie społeczno-wychowawcze tworzone przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Ministerstwo Oświaty i Wychowania 1 sierpnia 1964 r. zlikwidowało poradnie psychologiczne i powołało do życia poradnie wychowawczo-zawodowe. Kolejną przełomową datą w rozwoju systemu poradnictwa był dzień 11 czerwca 1993 r. Wówczas poradnie wychowawczo-zawodowe przekształciły się w poradnie psychologiczno-pedagogiczne.

 1. Historia poradni w Lubinie

Początki działania poradnictwa w Lubinie i rejonie datują się od roku szkolnego 1966/1967. Ówczesny Inspektor Oświaty – Kazimierz Styś – z datą 1 marca 1967 r. powołał w Lubinie nową placówkę oświatową, tj. Powiatową Poradnię Wychowawczo-Zawodową. Pierwszym pracownikiem i kierownikiem Poradni była dr hab. Aleksandra Maciarz, pedagog specjalny, związana później z Wydziałem Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Zielonogórskiego. Placówka rozpoczęła działalność w budynku Powiatowej Przychodni Obwodowej w Lubinie przy ul. gen. J. Bema 6. Do 1970 r. Poradnia trzykrotnie zmieniała swoją siedzibę. We wrześniu 1970 r. otrzymała do dyspozycji dwie duże sale lekcyjne w Szkole Podstawowej nr 1 w Lubinie przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 6. W roku szkolnym 1971/1972 nastąpił wyraźny rozwój organizacyjno-merytoryczny placówki Nawiązano wówczas kontakty ze służbą zdrowia, sądem, milicją, Społeczną Poradnią dla Nieletnich oraz ścisłą współpracę z Okręgową Poradnią Wychowawczo-Zawodową we Wrocławiu i Ośrodkiem Selekcyjnym w Bolesławcu. Z dniem 1 września 1972 r. funkcję dyrektora Powiatowej Poradni Wychowawczo-Zawodowej w Lubinie objęła Czesława Wiadrowska. Wraz z rozwojem społeczno-gospodarczym miasta Lubina i okolic, zmieniały się zadania Poradni wynikające z potrzeb dzieci i młodzieży. W roku szkolnym 1973/1974 zaczęły powstawać pierwsze gabinety terapii pedagogicznej oraz zespoły korekcyjno-kompensacyjne w szkołach, wspierane przez pracowników Poradni. Zaczęto realizować również zadania na odcinku pracy z uczniem szczególnie uzdolnionym. Zakres zadań i kompetencji Poradni Wychowawczo-Zawodowej jako instytucji oświatowej systematycznie wzrastał. Rodziły się różne formy pracy profilaktycznej, inicjowane i prowadzone przez pracowników poradni. Jedną z takich niekonwencjonalnych form pracy był Klub Rodzin Zastępczych Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, działający przy Poradni do 1981 r. Na terenie Poradni działał także Młodzieżowy Telefon Zaufania oraz organizacje społeczne niosące pomoc potrzebującym rodzinom.

Poradnia przez długie lata zajmowała budynek przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 6 (tzw. „Pałacyk”). Pożar budynku w lutym 1989 r. spowodował czasowe przeniesienie placówki m. in. do trzypokojowego lokalu mieszkalnego na ul. Kruczą 14, a pracownicy poradni zostali rozmieszczeni w różnych punktach miasta. Dzięki staraniom ówczesnej dyrektor, Czesławy Wiadrowskiej, władze miasta podjęły decyzję o wyremontowaniu i dostosowaniu do potrzeb Poradni budynku przy ul. Kopernika 16, w którym wcześniej mieściła się szkoła specjalna. Centralne położenie budynku oraz samodzielność placówki znacznie usprawniło i poprawiło jej warunki pracy.

W roku 1995 Czesława Wiadrowska objęła stanowisko wicekuratora w Kuratorium Oświaty w Legnicy, a prowadzenie placówki przejęła Krystyna Skotniczny – dotychczasowy zastępca dyrektora. Kolejnymi dyrektorami placówki były: Alicja Cieleszczyn (1995-2002), Elżbieta Palej (2002-2005) i Elżbieta Galas (2006-2020). Od 1 września 2020 r. obowiązki dyrektora pełni Barbara Rybicka.

Transformacje ustrojowe i administracyjne w państwie powodowały kolejne zmiany organizacyjne placówki. Powiatową Poradnię Wychowawczo-Zawodową przekształcano kolejno w: Miejską Poradnię Wychowawczo-Zawodową, Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, Poradnię Wychowawczo-Zawodową. W latach 1978-1986 działała filia Poradni w Ścinawie. W 2002 r. Poradnia Wychowawczo-Zawodowa została przekształcona w Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Lubinie. W tej formie placówka działała do końca roku 2005 r. Od 1 stycznia 2006 r. nastąpił jej podział na Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną i Powiatowe Centrum Doradztwa Metodycznego. Z dniem 3 lutego 2012 r. placówka została przeniesiona na Aleję Komisji Edukacji Narodowej 6A, gdzie ma swoją siedzibę po dziś dzień.

Aktualnie opieką Poradni objęte są dzieci i młodzież ucząca się z gmin: Lubin, Rudna i Ścinawa. Placówka współpracuje z ponad 70 placówkami oświatowymi położonymi na terenie miasta Lubin i powiatu lubińskiego.

Opracowanie:
Barbara Rybicka, Mirosława Hodura

Lubin, 28.11.2020 r.


Źródło:
„Poradnia Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubinie. 40 lat minęło…”, oprac.: Danuta Michalska, Bogusława Jarosz, zasoby własne Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubinie, Lubin, 2007.

Historia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ścinawie

Miasto Ścinawa leży na lewym brzegu Odry przy skrzyżowaniu tras komunikacyjnych wiodących do Lubina, Głogowa, Leszna, Rawicza, Wołowa i Prochowic. Pierwsza wzmianka historyczna o Ścinawie pochodzi z 1202 r. Prawa miejskie otrzymała z rąk księcia głogowskiego Konrada I, najprawdopodobniej między 1248 a 1259 rokiem. Po II wojnie światowej Ścinawa należała do powiatu wołowskiego i województwa wrocławskiego. Od 1973 r. gmina Ścinawa, na dwa lata, należała do powiatu lubińskiego. W 1975 r. Ścinawa weszła w skład nowo utworzonego województwa legnickiego.
Poradnię w Ścinawie utworzono 01.09.1978 r. w części parterowego budynku przy ulicy Wołowskiej 34, który wcześniej był wykorzystywany jako pokoje pracownicze Przesypowni Cementowej.

Było to 5 pomieszczeń, z czego 4 przeznaczono do pracy pracowników pedagogicznych, którzy obejmowali swą opieką dzieci i młodzież z Gminy Ścinawa i Gminy Rudna. Należy podkreślić, że od początku istnienia Poradnia obejmowała swą opieką również funkcjonujący Państwowy Dom Dziecka przy ul. Świerczewskiego i Kolejowy Dom Dziecka przy ul. Królowej Jadwigi, które to placówki następnie zostały w 1997 r. połączone w Dom Dziecka. Do Poradni zgłaszane były również dzieci i młodzież z Domu Samotnej Matki „Markot VI”. Warto wspomnieć, że w początkowych latach pracy Poradni w samej tylko Gminie Ścinawa w 1980 r. we wszystkich szkołach uczyło się w 51 oddziałach 1382 uczniów (źródło: Anita Musialska, „Przemiany społeczno-gospodarcze w gminie Ścinawa 1945-1989”).

Pierwszym kierownikiem placówki w Ścinawie (jako Filii Miejskiej Poradni Wychowawczo-Zawodowej w Lubinie) od  01.09.1978 do 31.08.1986 r. była p. Wiesława Fluder. W 1986 r. Poradnia w Ścinawie stała się samodzielną placówką. Kolejnymi dyrektorami byli:

 • Irena Rogala – 01.09.1986 r. – 31.08.1992 r.
 • Teresa Pikuła – 01.09.1992 r. – 31.08.1997 r.
 • Bożena Pękala – 01.09.1997 r. – 31.08.2001 r.

W 1993 r. Poradnia (zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 11 czerwca 1993 r.) zmieniła nazwę na Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną i w 1994 r. przeniosła swoją siedzibę do części pomieszczeń Państwowego Domu Dziecka mieszczącego się przy ulicy K. Świerczewskiego 12 (obecnie to ul. Jana Pawła II, w którym ma swoją siedzibę „Ośrodek Badawczo-Naukowo-Dydaktyczny Chorób Otępiennych”- potocznie zwany „Ośrodkiem Alzhaimera”).Przed wejściem do byłej Poradni do dziś rośnie wspaniała brzoza posadzona w 1993 r. przez pracowników.

Przez 23 lata swojej działalności pracownikami pedagogicznymi Poradni w Ścinawie było w sumie 11 osób:
Wiesława Fluder, Elżbieta Gryglewicz, Mirosława Hodura, Teresa Pikuła, Dorota Łomnicka, Irena Rogala,
Lilla Pietryka, Regina Nieradko, Bożena Pękala, Jolanta Smoła, Dorota Banaś.

W skład Zespołów Orzekających, jako lekarz, wchodziła p. Elżbieta Piechowicz.

Ponadto pracownikami Poradni byli także: Barbara Sałek, Irena Kocur, Henryka Podbucka, Krystyna Terech,
Danuta Piwowarczyk. Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Ścinawie zlikwidowano z dniem 31.08.2001 r., a jej zadania przejęła Poradnia w Lubinie.

Ciekawostki dotyczące pracowników (bez zgody wyżej wymienionych osób…): P. Wiesia robiła wspaniałe przetwory, p. Ela G. do placówek niekiedy dojeżdżała stopem, p. Mirka wspomina pyszne poczęstunki podczas pracy w terenie, p. Tereska uszyła kocyki i pokrowce do sali ćwiczeń, p. Dorota Ł. dwa razy zatrudniała się w tej samej Poradni, p. Irena R. bardzo lubiła pracę na działce, p. Lila w drodze z pracy wsiadła do zakładowego autobusu i zapłaciła mandat, p. Renia lubiła czyste krany, p. Bożena gotowała marchewkę w mleku, p. Jola budowała dom w górach, p. Dorota B. miała miód, p. Ela P. wsłuchiwała się w diagnozy, p. Basia malowała obrazy, p. Irena K. przynosiła jabłka z sadu, p. Henia jeździła rowerem, p. Krysia lubiła drożdżówki, p. Danusia miała Jacka i Małgosię. Ech, no miło się wspomina… Ale tak naprawdę to były czasy pracy bez komputerów, komórek, ksero, z kalkami, maszynami do pisania, spisanym rozkładem jazdy PKS i PKP, wypłatami w gotówce do ręki i kanapką w papierze śniadaniowym….

Zebrała i opracowała: Lilla Pietryka

Ścinawa, 27.11.2020 r.

Nasza historia:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lubinie prowadzi działalność od 1967 roku.
Podstawą jej działalności jest ustawa z dnia 7 września 1991 roku O systemie oświaty oraz przepisy wydane na jej podstawie.
Do naszych zadań należą w szczególności:

 • wspomaganie rozwoju i efektywności uczenia dzieci i młodzieży,
 • pomoc uczniom w wyborze kierunku kształcenia i zawodu,
 • udzielanie porad psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych
  dzieciom, młodzieży, ich opiekunom, opiekunkom, nauczycielom i wychowawcom

Nasze zadania:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lubinie udziela dzieciom, od momentu urodzenia, i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu,
udziela rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży.

Profesjonalną pomoc zapewniają specjaliści: psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, doradcy zawodowi i terapeuci.

Poradnia:

 • diagnozuje dzieci i młodzież w celu określenia indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży,
 • wyjaśnienia mechanizmy ich funkcjonowania w odniesieniu do zgłaszanego problemu oraz wskazania sposobu rozwiązania tego problemu,
 • wydaje opinie,
 • wydaje orzeczenia,
 • udziela dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • realizuje zadania profilaktyczne oraz wspierające wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspiera nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych,
 • organizuje i prowadzi wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
 • organizuje wczesne wspomaganie rozwoju dzieci od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

Poradnia udziela pomocy uczniom, ich rodzicom i nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę na terenie działania poradni.
KORZYSTANIE Z POMOCY UDZIELANEJ PRZEZ PORADNIĘ JEST DOBROWOLNE I NIEODPŁATNE.

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20130000199&type=2

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001635

Nasza kadra:

 
Alicja Przystupa –  Dyrektor 
KADRA PEDAGOGICZNA
Agnieszka Świrskalogopeda
Klaudia Burchardpedagog (edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną neurologopedia kliniczna z wczesną interwencją logopedyczną, dogoterapia)
Katarzyna Chabiorpsycholog (wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka, terapia SI)
Małgorzata Dworniklogopeda (pedagogika)
Joanna Dziwakpedagog (terapia pedagogiczna, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i edukacji ucznia z autyzmem, oligofrenopedagogika, tyflopedagogika)
Elżbieta Galaspedagog (logopedia i terapia pedagogiczna, surdologopedia, surdopedagogika, oligofrenopedagogika, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i edukacja ucznia z autyzmem, kurs I i II stopnia język migany dla nauczycieli)
Sylwia Gajewskapedagog
  
Mirosława Hodurapsycholog (poradnictwo zawodowe i przedsiębiorczość, Certyfikat I i II stopnia EEG Biofeedback)
Małgorzata Iwanowskapsycholog (trener grupowego treningu zastępowania agresji ART, interwencja kryzysowa, certyfikat – psychoterapia dzieci i młodzieży – ujęcie poznawczo-behawioralne)
Monika Kacprzykpedagog (pedagogika lecznicza i terapia pedagogiczna, Certyfikat I i II stopnia EEG Biofeedback)
  
Izabela Karpiszpsycholog (Certyfikat I stopnia EEG Biofeedback, psychodietetyka, 5-letni kurs psychoterapii – atestacja w Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym – w trakcie, członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego)
  
Barbara Malińskapedagog (doradca zawodowy, Certyfikat TOMATIS, terapia pedagogiczna)
Bronisława Onyśkówpedagog (promocja zdrowia)
Maria Oleśniewiczpsycholog (interwencja kryzysowa, trener grupowego treningu zastępowania agresji ART, Certyfikat – psychoterapia dzieci i młodzieży – ujęcie poznawczo-behawioralne)
Diana Ostaszewska-Żarczyńskapsycholog (terapia pedagogiczna)
Anna Madejpedagog
Ewa Przygońskapedagog (terapia pedagogiczna, pedagogika opiekuńcza i przedszkolna, psychoterapia systemowa indywidualna i rodzin, psychoterapia praktyczna, atestacja w Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym – w trakcie, członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego)
Aleksandra Rodziewiczpsycholog (mediacje)
Joanna Wioreklogopeda (rewalidacja z uprawnieniami pedagoga specjalnego do nauczania i terapii dzieci z upośledzeniem umysłowym oraz innymi utrudnieniami w rozwoju, socjoterapia, neurologopedia kliniczna z wczesną interwencją)
Maria Skowrońskapsycholog
Karolina Żukowskapsycholog (pomoc psychologiczna w dziedzinie seksuologii, tyflopedagogika, terapia pedagogiczna)
ADMINISTRACJA
  
Ewa Tilgner-Czerwińskagłówna księgowa
Mariola Krawieckaspecjalista ds. administracji
Barbara Świtałaspecjalista ds. administracji
OBSŁUGA
Krystyna Krzemińska 
Irena Cicha 

Działy:

OPIEKA NAD DZIECKIEM PRZEDSZKOLNYM I WCZESNA INTERWENCJA

Zajmujemy się wspomaganiem wszechstronnego rozwoju dziecka od urodzenia do podjęcia nauki w szkole podstawowej w celu wyrównywania szans edukacyjnych oraz
wspomagania wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny, przedszkola i żłobka.

Odbywa się to poprzez:

 • diagnozę psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną, SI, funkcjonalną,
 • orzekanie w sprawie indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego, nauczania indywidualnego, kształcenia specjalnego, opiniowanie w sprawie wczesnego wspomagania rozwoju,
 • doradztwo psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne, SI,
 • prowadzenie prelekcji dla rodziców, nauczycieli i opiekunów.
 • terapię zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych: terapię psychologiczną, pedagogiczną, EEG-Biofeedback, logopedyczną, SI.

Koordynator działu:

Monika Kacprzyk – pedagog

Pracownicy działu:

Agnieszka Świrska – logopeda
Katarzyna Chabior – psycholog
Małgorzata Dwornik – logopeda
Bronisława Onyśków – pedagog
Diana Ostaszewska-Żarczyńska – psycholog
Joanna Wiorek – logopeda

OPIEKA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NAD DZIECKIEM I MŁODZIEŻĄ W WIEKU SZKOLNYM

Głównym zadaniem działu jest wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży w wieku szkolnym.

Zadanie to realizowane jest poprzez następujące działania:

 • diagnozę uczniów z trudnościami w nauce i uczniów zdolnych oraz ze względu na trudności adaptacyjne związane z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym z wcześniejszym kształceniem za granicą,
 • rozpoznawanie potrzeb i problemów w szkołach na podstawie konsultacji z nauczycielami, pedagogami, psychologami szkolnymi, rodzicami i zgłaszającą się młodzieżą,
 • doradztwo pedagogiczne, psychologiczne i logopedyczne dla nauczycieli, rodziców i uczniów,
 • wydawanie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, nauczania indywidualnego, zajęć rewalidacyjno- wychowawczych,
 • prowadzenie różnych form terapii,
 • konsultacje dla uczniów z uszkodzeniami słuchu i wzroku, dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i ich opiekunów,
 • prelekcje i spotkania warsztatowe z uczniami, rodzicami
 • udział w zespołach tworzonych do pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole podstawowej i ponadpodstawowej,
 • wspomaganie szkół w ramach Samokształceniowej Grupy Pedagogów i Psychologów Szkolnych


Koordynator działu:

Karolina Żukowska-psycholog

Pracownicy działu:

Klaudia Burchard – pedagog

Joanna Dziwak – pedagog
Elżbieta Galas – pedagog
Aleksandra Rodziewicz – psycholog
Barbara Rybicka – pedagog

Anna Madej – pedagog

Sylwia Gajewska – pedagogo
Maria Skowrońska – psycholog
Karolina Żukowska – psycholog

PORADNICTWO EDUKACYJNO-ZAWODOWE

Praca w dziale Poradnictwa edukacyjno-zawodowego polega na udzielaniu pomocy uczniom w podejmowaniu trafnych decyzji o wyborze zawodu i kierunku dalszego kształcenia w kontekście zmiennego rynku pracy.

Zadania realizowane są poprzez wyzwalanie aktywności uczniów w kierunku samopoznania i samooceny, pogłębiania wiedzy o interesujących ich zawodach, kształtowaniu potrzeby konfrontowania oceny zainteresowań, uzdolnień, stanu zdrowia z wymaganiami wybieranego zawodu.

Ponadto: 

 • przybliżamy uczniom kierunki kształcenia, zawody przyszłości,
 • przekazujemy informacje o strukturze szkolnictwa i zmieniającym się rynku pracy,
 • podejmujemy działania mające na celu merytoryczne i metodyczne wspomaganie doradców zawodu, pedagogów i nauczycieli w przygotowaniu uczniów do podejmowania decyzji zawodowych,
 • prowadzimy terapię EEG-Biofeedback,
 • współpracujemy z rodzicami w zakresie pomocy dzieciom w podejmowaniu trafnych decyzji edukacyjnych i zawodowych,
 • w pracy wykorzystujemy nowoczesny technologie komputerowe i informatyczne.


Formy pracy:

 • badania indywidualnych preferencji zawodowych,
 • diagnoza uzdolnień, zainteresowań, osobowości w kontekście podejmowania decyzji zawodowych,
 • treningi, zajęcia warsztatowe, aktywizujące do świadomego planowania kariery zawodowej,
 • prelekcje z zakresu poradnictwa, orientacji i informacji zawodowej,
 • udzielanie indywidualnych porad edukacyjnych i zawodowych,
 • udział w Targach Edukacyjnych, Giełdach Szkół, Targach Pracy.


Koordynator działu:

Mirosława Hodura – psycholog

Pracownicy działu:

Barbara Malińska – pedagog

PROFILAKTYKA, PSYCHOTERAPIA I POMOC RODZINIE

Praca w dziale obejmuje problemy natury emocjonalnej związane z trudnościami w relacjach społecznych, nieprawidłowościami w zachowaniu oraz szeroko rozumianymi trudnościami wychowawczymi. Pracujemy z dziećmi, młodzieżą i rodzicami (opiekunami) oraz współpracujemy z placówkami, które zajmują się wychowaniem i opieką nad dziećmi.

Pracownicy działu prowadzą działalność terapeutyczną i profilaktyczną. Wspomagają wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola i szkoły. Swoją wiedzą i umiejętnościami wspierają również rodziców i opiekunów dzieci. Oferują pomoc w problemach osobistych i rodzinnych, a także w trudnościach pojawiających się w klasie i szkole. Współpracują z nauczycielami, sądem rodzinnym i innymi placówkami działającymi na rzecz dziecka i rodziny.

Stosowane formy pracy:

 • terapia rodzinna,
 • terapia indywidualna, dzieci i młodzieży z różnego rodzaju zaburzeniami,
 • Trening Zastępowania Agresji,
 • Trening Umiejętności Społecznych,
 • warsztaty dla dzieci i młodzieży,
 • Szkoła dla Rodziców – zajęcia warsztatowe poszerzające kompetencje wychowawcze,
 • konsultacje,
 • arteterapia grupowa dzieci i młodzieży,
 • punkt konsultacyjny – wykorzystanie elementów arteterapii w pracy z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami zachowania i emocji,
 • wsparcie, doradztwo psychologiczne i pedagogiczne,
 • wykłady, prelekcje.


Koordynator działu:

Izabela Karpisz – psycholog

Pracownicy działu:

Małgorzata Iwanowska – psycholog
Maria Oleśniewicz – psycholog
Ewa Przygońska – pedagog

RODO

Inspektor Ochrony Danych (IOD)

Arkadiusz Kluba
e-mail: iod@ppplubin.pl
tel.: +48 781 700 190

KLAUZULA INFORMACYJNA

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lubinie, Al. Komisji Edukacji Narodowej 6A, 59-300 Lubin,
  tel. 76 849 72 73, e-mail: poradnia@ppplubin.pl.
 2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD), Panem Arkadiuszem Kluba:
  e-mail: iod@ppplubin.pl; tel.: +48 781 700 190.
 3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
 1. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze;
 2. realizacji umowy;
 3. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 1. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
 1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe.
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa obowiązującego Administratora oraz z przedawnienia roszczeń wynikających z umowy.
 2. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
 1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);
 4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
 5. prawo do przenoszenia danych;
 6. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 1. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, zgodnie z obowiązującym prawem.
 2. Dane osobowe przetwarzane są do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, przez okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentacji.
 3. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 860 70 86.
 4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym w zakresie, o którym mowa w pkt 4a i jest warunkiem zawarcia umowy w zakresie, o którym mowa w pkt 4b.
 5. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 6. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Covid-19

Ze względu na ryzyko zarażenia COVID-19, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo klientów
i pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubinie, pragniemy prosić Państwa
o odwoływanie wizyt, jeśli u Państwa Dziecka występują jakiekolwiek objawy infekcji. Dzieci z
objawami infekcji, a w szczególności z kaszlem, gorączką czy katarem nie będą przyjmowane przez specjalistów Poradni. W celu odwołania wizyty lub zmiany terminu wizyty prosimy o kontakt
z sekretariatem poradni lub kontakt mailowy.
Przed przyjściem do Poradni prosimy o zapoznanie się z Procedurami bezpieczeństwa w okresie epidemii COVID-19 w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubinie.

Skip to content